2 Mayıs 2009 Cumartesi

NEVŞEHİR BELEDİYESİ 25 ADET İTFAİYECİ ALIMI


Nevşehir Belediyesi yaptığı ilan ile Belediyeye yeni 25 adet itfaiye eri alımı yapacağını duyurmuştur.İsteklilerin aşağıda yazılı başvuru şartlarını inceleyerek başvuruda bulunmaları gerekmektedir.


ALIM YAPILACAK BOŞ KADROLAR :

SINIFI

UNVANI

DERECESİ

ADETİ

CİNSİYET

ÖĞRENİM DURUMU

KPSS PUANI

GİH

İtfaiye Eri

7

8

E-K

Lisans (Fakülte-Yüksekokul)

70

GİH

İtfaiye Eri

8-9-10

17

E-K

Önlisans

70

Toplam : 25 adet İtfaiye Eri

ARANAN BAŞVURU ŞARTLARI

İlan edilen kadrolara atanmak için başvuracak adayların 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

1- Türk Vatandaşı olmak,

2- Kamu Haklarından mahrum bulunmamak.

3-Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini saklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

4- Son başvuru tarihi olan18.05.2009 tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak,

5- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan öğrenim durumuna uygun KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) 2008 sınavlarına girmiş, 70 ve üzeri puanı almış olmak.

6- Erkek adayların askerlikle ilişkisi bulunmamak, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak

7- İtfaiye Yönetmeliğinin 15. maddesinin (c) fıkrasında belirtilen “Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 m, kadınlarda en az 1.60 m boyunda olmak ve boyun 1 m den fazla olan kısmı ile kilosu arasında ( +,-) 10 kg. dan fazla fark olmamak.” şartlarına uygun olmak.

8- Kalıcı ve bulaşıcı hastalığı olmamak, İtfaiye Eri görevini düzenli bir biçimde yapmaya engel olacak bir özrü bulunmamak,

9- Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik nedeniyle çıkarılmış olmamak,

10- Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memur olarak çalışmış veya çalışıyor olmamak,

11- Sağlık açısından kapalı mekân, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla İtfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmak.

12-Görevini devamlı yapmasına engel olacak bir durumu bulunmamak,

Belediyemize başvuran adaylar KPSS başarı puanlarına göre sıralanacak ve en yüksek puanlı adaydan başlanarak alınacak boş kadro sayısının 3 katı oranında aday sınava çağrılacak olup, sınava çağrılan adayların listesi Başkanlığımız (www.nevsehir.bel.tr) internet sitesinden yayınlanacaktır.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:

1- T.C. Vatandaşlık nolu Nüfus cüzdan sureti(onaylı)

2- Öğrenim durumunu gösterir belgenin sureti (onaylı)

3- Son üç ay içinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf, (1 adeti başvuru formuna yapıştırılacak.)

4- KPSS sınav sonuç belgesinin aslı veya noter onaylı sureti

5- Başvuru formu ( Nevşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünden temin edilecektir)

BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ:

Başvurular 15.05.2009 tarihinde başlayıp18.05.2009 tarihi mesai bitiminde sona erecektir. Başvurular Üstad Necip Fazıl Bulvarı (Gülşehir kavşağı-Avanos kavşağı arası çevre yolu üzeri) adresinde bulunan Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü binasında oluşturulan İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü irtibat bürosuna yukarıda belirtilen başvuru belgeleri ile şahsen yapılacak olup, posta ve e-mail (internet)üzerinden yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Eksik bilgi ve belgelerle yapılan başvurular değerlendirilmeye alınmayacaktır.

SINAV KONULARI:

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,

—Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,

—657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

—Mahalli İdareler ile ilgili temel mevzuat,

—Genel kültür.

SINAV ŞEKLİ VE DEĞERLENDİRME:

1-İtfaiye Eri giriş sınavı (kurum sınavı), dayanıklılık testi ve sözlü mülakat şeklinde 2 aşamalı olarak yapılacaktır.

2-Sözlü sınavda değerlendirme, 100 tam puan üzerinden yapılır. Sözlü sınavda başarılı olabilmek için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almak gerekir.

3-Memuriyete girişe esas teşkil edecek sınav sonucu; kurum sınavı başarı puanının %50’si ile KPSS puanının %50’si alınmak suretiyle belirlenir. Kurum sınavı başarı puanı sözlü mülakat sınavı ve dayanıklılık testi sınavı notunun aritmetik ortalamasına göre tespit edilir.

4-En yüksek puandan başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asil ve kadro sayısının yarısı kadar (yarımlar tama iblağ olunur) yedek aday sınavı kazanmış sayılır.

5-Sınav sonuçları, sınavın bitiş tarihini takip eden 2 gün içinde liste halinde başarı sırasına göre Belediyede ve kurumun internet sitesinde ilan edilir ve kazananlara yazılı olarak bildirilir.

6-Ataması yapılanlardan göreve başlamayanların yerine yedek adaylar arasından başarı sırasına göre atama yapılır.

SINAV YERİ VE SAATİ, SINAVA GİRİŞ

Sözlü Sınav ve dayanıklılık testi, Nevşehir Belediye Başkanlığının Üstad Necip Fazıl Bulvarı (Gülşehir kavşağı-Avanos kavşağı arası çevre yolu üzeri) adresinde bulunan İtfaiye Müdürlüğü Binasında 26.05.2009 tarihi saat 10.00 da başlayacaktır.

Belediyemize başvuran adaylar KPSS başarı puanlarına göre sıralanarak en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak kadronun 3 katı aday sınava çağrılacak olup sınava çağrılacak olan itfaiye eri adaylarının listesi belediyemiz internet sitesinde ve belediyemiz ilan tahtasında yayınlanacaktır. Sınava katılmayan veya hak kazanamayan müracaat sahiplerine her hangi bir bildirimde bulunulmayacaktır. Çağrılan adaylar için sınava giriş belgesi düzenlenecektir. Sınav giriş belgeleri 26.05.2009 tarih ve saat 09.30 a kadar belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünden temin edilecektir. Adaylar sınavda nufüs cüzdanları veya yerine geçecek geçerli kimlik belgeleri ile sınav giriş belgesini yanlarında bulunduracaklardır.

Sınav sonuçları (www.nevsehir.bel.tr) adresinden duyurulacak ve kazanan adaylara atama için gerekli belgeler ve işlemler yazılı olarak bildirilecektir.


0 yorum :

Yorum Gönder

Özel güvenlikçi susma..Fikrini söyle,tartış